Статии

Автор: Стоян Хайдушки (stman123)


 

Контактна мрежа
Контактната мрежа е система от проводници и съоръжения, чрез които електрическият тягов подвижен състав се захранва с електроенергия. Захранването се извършва чрез пряк контакт между проводника и токоснемател, монтиран на подвижната единица. Според различните видове и предназначения на транспортните средства, контактната мрежа може да бъде разположена на различни места. На територията на България те са следните:

  • В железопътния транспорт контактната мрежа е проводник, намиращ се най-често над подвижния състав, а токоснемането се извършва от пантограф. В особени случаи (напр. в мините) поради нарушен габарит или наличие на две различни захранващи системи, проводникът може да бъде поставен и в горна странична част на подвижния състав, като за целта се монтират допълнителни пантографи. Такива са например локомотивите EL-2.
  • В метрополитена контактният проводник е релса, монтирана долу вляво или вдясно от пътя, като контактът се осъществява от специални токоснематели, монтирани на талигите. 
  • В трамвайния транспорт контактната мрежа отново е проводник, намиращ се над подвижния състав. Съществена разлика обаче е, че трамваите се движат с прав ток, за разлика от влаковете в България. Токоснемането може да бъде извършвано от различни устройства - пантограф, лира или щанга.
  • В тролейбусния транспорт контактната мрежа също се намира над подвижния състав, контактните проводници са два. Респективно токоснемателите също са два - от тип щанга. 


Снимка: Стоян Хайдушки

 

Сигнали по железопътната контактна мрежа
Сигналите по контактната мрежа целят обезпечаване на електрическия подвижен състав при преминаване през особени съоръжения (въздушни междини↓неутрални вставки↓, препятствия). Те са постоянни и се разполагат между проводника и носещия кабел. В някои случаи се допуска използването на преносими знаци, аналогични с постоянните, но разположени на преносими колчета.


Снимка: Стоян Хайдушки

 

Край на контактната мрежа.

Поставя се на мястото, до което е разрешено придвижването на електрически подвижен състав. Гърбът на табелата е оцветен в сиво и няма сигнално значение. 

Десният отклонителен коловоз не е електрифициран.

Поставя се пред стрелка, чието дясно отклонение няма контактна мрежа. Лявата част и гърбът на табелата са оцветени в сиво и нямат сигнално значение. 

Левият отклонителен коловоз не е електрифициран.

Поставя се пред стрелка, чието ляво отклонение няма контактна мрежа. Дясната част и гърбът на табелата са оцветени в сиво и нямат сигнално значение.

Неутрална вставка.

Поставя се 300 метра преди началото на неутрална вставка и предупреждава машиниста за предстоящо сваляне на пантографа. На гърба най-често се поставя сигналът „Вдигни пантографите“ за ЕМВ.

Подготви пантографа за сваляне.

Поставя се 300 метра преди началото на участък, който трябва да се премине със свален пантограф, и предупреждава машиниста за предстоящо сваляне на пантографа. На гърба най-често се поставя сигналът „Вдигни пантографите“ за ЕМВ.

Свали пантографа.

Поставя се 50 метра преди началото на неутрална вставка или участък, който трябва да се премине със свален пантограф. На гърба най-често се поставя сигналът „Вдигни пантографа“ за локомотиви.

Вдигни пантографа.
Отнася се само за електрически локомотиви!

Поставя се 50 метра след края на неутрална вставка или участък, който трябва да се премине със свален пантограф. На гърба най-често се поставя сигналът „Свали пантографа“.

Вдигни пантографите.
Отнася се само за електрически мотрисни влакове!

Поставя се 300 метра след края на неутрална вставка или участък, който трябва да се премине със свален пантограф. На гърба най-често се поставят сигналите „Неутрална вставка“ или „Подготви пантографа за сваляне“.

 Начало на въздушната междина.

Поставя се 10 метра преди началото на въздушната междина. След преминаването му се забранява спирането на електрически подвижен състав с вдигнати пантографи. Преминаването с вдигнат пантограф е разрешено. На гърба се поставя сигналът „Край на въздушната междина“.

Край на въздушната междина.

Поставя се 10 метра след края на въздушната междина. След преминаването му се разрешава спирането на електрически подвижен състав с вдигнати пантографи. На гърба се поставя сигналът „Начало на въздушната междина“.

Къса неутрална вставка.

Поставя се 300 метра преди началото на къса неутрална вставка и предупреждава машиниста, за да се подготви за предстоящо изключване на тока. На гърба най-често се поставя сигналът „Включи тока“ за ЕМВ.

Изключи тока.

Поставя се 50 метра преди началото на къса неутрална вставка. Машинистът трябва да изключи главния електрически прекъсвач. На гърба най-често се поставя сигналът „Включи тока“ за локомотиви.

Включи тока.
Отнася се само за електрически локомотиви!

Поставя се 50 метра след края на къса неутрална вставка и разрешава включването на главния електрически прекъсвач на електрическия локомотив. На гърба най-често се поставя сигналът „Изключи тока“.

Включи тока.
Отнася се само за електрически мотрисни влакове!

Поставя се 300 метра след края на къса неутрална вставка и разрешава включването на главния електрически прекъсвач на електрическия мотрисен влак. Представлява две табели, идентични на предходната, поставени една върху друга. На гърба най-често се поставя сигналът „Къса неутрална вставка“.

На следните изображения схематично е представено разположението на сигналите, като една и съща табела е представена 2 пъти: с лице (отгоре) и с гръб (отдолу), съответно за влакове, движещи се наляво и надясно:

Въздушна междина
Въздушната междина е елемент от контактната мрежа, при който се припокриват участъци на две съседни секции от контактната мрежа, изолирани един от друг чрез въздушно разделение. Съществуват 2 вида изпълнение на въздушна междина:

  • В рамките на 2 междустълбия1 - контактните проводници са успоредни един на друг.
  • Чрез секционен изолатор (наричан още „паяк“) - съоръжение, изолиращо два участъка на контактната мрежа, като същевременно разполага и с плъзгачи за безпроблемното преминаване на каретката на пантографа.

Някои от въздушните междини разполагат с гореописаните сигнали, за да се избегне шунтирането2 на междината от каретката на пантографа. В случай, че въздушните междини не трябва да се шунтират при никакви обстоятелства, те се обособяват с два последователни секционни изолатора. 

Неутрална вставка
Неутралната вставка е елемент от контактната мрежа, непозволяваща съседни електрически секции, с различни фаза или напрежение, да бъдат свързани на късо. Нейната цел е безопасно да разделя две съседни фидерни3 зони4. Представлява участък от контактната мрежа, изолиран в двата си края чрез въздушни междини или изолатори. В междугарие се развива в рамките на 6 междустълбия, а в гари или там, където няма място, се използват два или четири секционни изолатора и дължина на изолирания участък - 50 - 100 метра. В случай на спрял електрически подвижен състав под вставката, са предвидени разединители, подаващи захранване на изолираната секция. 


  1. Междустълбие - разстоянието между 2 опори или точки на окачване на контактния проводник. Обикновено с дължина около 50 метра.
  2. Шунтиране - успоредно свързване с ниско съпротивление на възли от веригата.
  3. Фидер - електрическата връзка на подстанцията със секцията от контактната мрежа.
  4. Фидерна зона - участък с няколко секции, захранвани от една подстанция, съоръжени с индивидуален фидерен прекъсвач.

S5 Box

Вход

Reg

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.